Shǒuyè

Huānyíng lái dào wǒ de xiǎo zhàn!


Zhēnshì! Rénshēng wúcháng, dàcháng bāo xiǎocháng~

Běn zhàn shùjù mùqián tíngliú zài 2022-nián 2-yuè 2-rì, wǒ huì jìnlì bǔ huílái de!

Lìngwài, xīn logo hǎokàn ma?